Jak mám nakupovat?

Všeobecné smluvní podmínky
Ochrana osobních údajů
Všeobecné smluvní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Základní informace k VOP:

Prodávající:

Green 100Trade Kft., 4150 Püspökladány, Táncsics u. 27

IČ: 11556086-2-09, zapsané v Maďarské republice pod číslem 09-09-005401

Telefon: +36 30 213 28 25, +421 911 303 036

E-mail: zivehybridneploty@gmail.com

Objednávku živého plotu zadáte vyplněným objednávkovým formulářem.

Kořeny rostlinek jsou zabaleny ve fólii, která udržuje vlhkost, a rostlinky jsou zabaleny do papírové krabici. Dobře snášejí i delší přepravu. Přepravu k Vám domů zajišťuje společnost GLS.

Doručené rostliny co nejdříve vložte nejméně na 24 hodin do vody! Když neumíte vysadit rostlinky najednou, mohou být skladovány ve vodě, ve stínu po dobu 5-7 dnů.

V každém případě Vás kontaktujeme před dodáním o pravděpodobném termínu dodávky. Přesný termín závisí na vytíženosti kurýrní společnosti.

Odstoupení od smlouvy:

Odstoupení od smlouvy můžete provést do 14 dnů od převzetí s přiložením faktury. V takovém případě náklady na vrácení zboží nese objednatel.

Veškeré reklamace prosíme oznámit písemně. Fakturu nebo její kopii a reklamovanou rostlinu prosíme zaslat zpět na naši adresu, která je na faktuře. Problémy, které se vyskytnou, mimo záruční lhůtu prošetříme. V případě oprávněné reklamace zboží bezplatně vyměníme. Po uplynutí 14 dnů od převzetí, zboží nelze vrátit.

 

10 let záruka na živý plot

Na naše rostliny poskytujeme 10 let záruku.

Námi nabízené sazenice jsou pěstovány při dodržení přísných technologických postupů. Jsou chráněny několika způsoby proti nejčastějším chorobám, abyste měli zdravé a odolné rostliny.

Na všechny rostlinky nabízíme rozšířenou záruku a to následovně:

Jelikož si rostlinku kupujete na více let, pro dlouhodobou spokojenost je důležité, abyste měli jistotu, že jste si koupili správně.

Jsme si jisti, že prodloužená záruka Vám poskytne dostatečnou jistotu, že živý plot je pro Vás tou správnou volbou.

Prodloužená záruka funguje v praxi velmi jednoduše:

 1. Vy nám pošlete fotodokumentaci podle našich pokynů na mailovu adresu
 2. My zkontrolujeme Vaše údaje o objednávce v našem systému
 3. Vaše rostlinky vyměníme na nové, životaschopné

Poštovné náklady v těchto případech hradí kupující.

 

Všeobecné obchodní podmínky - Úplné znění

1.1 Green 100Trade Kft., 4150 Püspökladány, Táncsics u. 27

IČ: 11556086-2-09, zapsané v Maďarské republice pod číslem 09-09-005401

Telefon: +36 30 213 28 25, +421 911 303 036

E-mail: zivehybridniploty@gmail.com

 

 1. Všeobecná ustanovení

1.2 Tyto VOP se vztahují na smluvní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím uzavřením kupní smlouvy a tvoří součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami. Kupujícím mohou být jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

1.3 Vyplněním objednávkového formuláře „Objednávka“ a potvrzením seznámení se s těmito VOP (dále jen „objednávka“), kupující přistupuje k těmto VOP prodávajícího, které tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy a jsou stále přístupné na webové stránce prodávajícího, a to: www.zivehybridniploty.cz

1.4 Prodávající je i provozovatelem systému elektronického obchodu provozovaného prostřednictvím internetové stránky prodávajícího (dále jen „obchod“).

1.5 Kupujícím je každá osoba (fyzická nebo právnická), která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím webové stránky prodávajícího, obdržela emailové potvrzení o přijetí objednávky a uhradila kupní cenu. Kupujícím je také každá osoba, která zadala objednávku telefonicky, nebo zasláním emailu a emailem potvrdila akceptování cenové nabídky prodávajícího a VOP.

1.6 Objednávkou se rozumí kupujícím vyplněný a odeslaný objednávkový formulář „Objednávka“ zpracovaný systémem obchodu. V případě, že kupující nevyužije možnost objednání prostřednictvím objednávkového formuláře ve smyslu předchozí věty, za objednávku se považuje také telefonická objednávka nebo objednávka zaslaná emailem nebo poštou na adresu prodávajícího.

1.7 Objednávka obsahuje informace o zákazníkovi ao objednaném produktu. V případě, že kupující nevyužije možnost objednání prostřednictvím objednávkového formuláře, ale provede objednávku telefonicky, nebo zasláním emailu, nebo poštou na adresu prodávajícího, prodávající zašle kupujícímu cenovou nabídku emailem.

1.8 Produktem se rozumí sortiment prodávaný na webových stránkách prodávajícího a to především sazenice.

 1. Objednávka produktu – uzavření kupní smlouvy

2.1 Elektronická objednávka produktů uskutečněná formou vyplněného objednávkového formuláře „Objednávka“. Úhrada kupní ceny při doručení zboží (úhrada na dobírku). Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.

2.2 Návrhem na uzavření kupní smlouvy se rozumí rovněž zaslání cenové nabídky vyhotovené prodávajícím na základě telefonické nebo emailové objednávky kupujícího. K uzavření kupní smlouvy dochází v tomto případě písemným potvrzením (elektronicky) cenové nabídky kupujícím a následným vyplněním objednávkového formuláře.

2.3 V případě objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře „Objednávka“, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu při doručení zboží nebo převodem na účet.

2.4 Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním závazků prodávajícího a kupujícího.

III. Kupní cena a platební podmínky

3.1 Cena produktů objednávaných prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „kupní cena“) je vygenerována vždy speciálně pro každého jednoho zákazníka po vyplnění objednávky na webové stránce prodávajícího.

3.2 Prodávající negarantuje časovou platnost kupních cen v případě stejné objednávky v jakémkoli časovém úseku. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností, kupní cena vygenerovaná v případě konkrétní objednávky se po její úhradě ve lhůtě splatnosti již nemění.

3.3 Kupní cena produktů nezahrnuje cenu dopravy a jiné náklady související s dodáním produktů.

3.4 Základním platidlem je měna, česká koruna.

 1. Dodání produktů

4.1 Prodávající je povinen dodat produkty kupujícímu v objednaném množství a kvalitě. Vzhledem k ochraně přírody, faktura je odeslána výlučně mailem, kterou kupující vytiskne dle potřeby.

4.2 Prodávající zpracovává všechny přijaté objednávky v pořadí, v jakém byly mu doručovány. Dodací lhůta na objednaný produkt je dle aktuálního rozpisu na webové stránce prodávajícího.

4.3 Pokud prodávající nemůže kupujícímu objednaný produkt dodat, a to navzdory skutečnosti, že došlo k uzavření kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího.

 

4.4 Místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

4.5 Dodání produktu prodávající uskuteční do rukou kupujícího (nebo kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí produktu), nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a zásilkových společností).

4.6 Dodání produktu je uskutečněno jeho předáním kupujícímu (nebo kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí produktu), resp. jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě.

4.7 Přepravovaný produkt musí být vhodně a bezpečně zabalen. Kupující svým podpisem na přepravním/dodacím listu potvrzuje kromě dodání současně i skutečnost, že obal nebyl porušen a produkt byl dodán kompletně ve smyslu objednávky.

4.8 Při osobním odběru v případě viditelného poškození produktu, případně zjistitelných poškození, je kupující oprávněn nepřevzít produkt. Převzetím produktu se má za to, že tento neměl poškození zjistitelná při osobní prohlídce produktu. Při osobním i zásilkovém dodání je kupující zároveň povinen vyznačit poznámku o poškození produktu v přepravním/dodacím listu s výstižným popisem tohoto poškození, a to okamžitě při převzetí, jde-li o poškození zjistitelná při převzetí. Všechna později oznámená poškození, resp. reklamace dodaného množství a kvality produktu nebudou ze strany prodávajícího akceptovány.

 1. Převzetí produktu

5.1 Kupující je povinen převzít objednaný produkt, který mu prodávající doručil na místo dodání určené v objednávce.

5.2 Nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu přechází na kujícího jeho převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené/zplnomocněné osoby. V případě uvedeném v bodě 2 tohoto článku VOP, přechází nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu na kupujícího dnem kdy kupující nepřevzal produkt při prvním pokusu o doručování.

 1. Přepravné

6.1 Přepravní náklady prodávajícího nejsou zahrnuty v kupní ceně produktu. Tyto budou vyčísleny v automaticky vygenerované faktuře a kupující se zavazuje uhradit je spolu s kupní cenou.

VII. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

7.1 Kupující může odstoupit od kupní smlouvy v souladu a způsobem upraveným v Občanském zákoníku. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí produktu.

7.2 Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy prodávajícího jednoznačným prohlášením, a to dopisem zaslaným poštou, doporučenou listovní zásilkou na adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP.

7.3 Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy, tedy nejpozději ve 14 den odkdy lhůta pro odstoupení od smlouvy začala běžet.

7.4 Po odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu veškeré platby, které uhradil kupující v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží kupujícímu. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který prodávající nabízí. Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jakým byla uhrazena kupní cena a související náklady kupujícím, pokud kupující výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.

7.5 Platba za zakoupené zboží bude kupujícímu uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

7.6 V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat zboží zpět nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující zboží odešle zpět před uplynutím 14-ti denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující. Kupující odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

7.7 Kupující může bez peněžité sankce stornovat výlučně svou objednávku uskutečněnou prostřednictvím objednávkového formuláře „Objednávka“, a to do 24 hodin ode dne zadání platebního příkazu k zaplacení kupní ceny, nejpozději však před připsáním kupní ceny na účet prodávajícího a zároveň je povinen o uvedené skutečnosti telefonicky a písemně uvědomit prodávajícího. Prodávající se zavazuje do 15 dnů vrátit kupujícímu kupní cenu, došlo-li k jejímu připsání na účet prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany na náhradním plnění. V případě akceptace cenové nabídky prodávajícího zasláním potvrzujícího emailu, stornování není možné.

7.8 Dojde-li ke stornování objednávky po připsání kupní ceny na účet prodávajícího, případně pokud kupující nesplní svou oznamovací povinnost ve smyslu bodu 3 tohoto článku VOP, prodávající není povinen storno objednávky akceptovat a má se za to, že kupní smlouva byla řádně uzavřena.

7.9 Prodávající nepřebírá vrácený produkt prostřednictvím dobírkové služby, produkt v případě pokud jsou dány zákonné důvody, musí být ze strany kupujícího vrácen formou běžného poštovního balíku nebo zásilkovou společností.

7.10 Kontaktní údaje prodávajícího pro případ odstoupení od smlouvy nebo reklamace dle následujícího článku jsou následující:

Green 100Trade Kft., 4150 Püspökladány, Táncsics u. 27

IČ: 11556086-2-09, zapsané v Maďarské republice pod číslem 09-09-005401

Telefon: +36 30 213 28 25, +421 911 303 036

E-mail: zivehybridniploty@gmail.com

VIII. Odpovědnost za poškození, záruka a reklamace

8.1 Prodávající neodpovídá za poškození produktu, pokud tyto jsou způsobeny nekvalitními podklady dodanými kupujícím.

8.2 Prodávající není povinen upozornit kupujícího na nedostatečnou kvalitu podkladů. Prodávající nekontroluje kvalitu dodaných podkladů, tyto nijak neupravuje a nemění, ale jsou zpracovávány automaticky. Rovněž neodpovídá za obsah podkladů a jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy, jakož ani za porušování práv duševního vlastnictví třetích osob.

 

8.3 Výlučně kupující odpovídá za poškození produktů způsobené dodáním poškozených/nekvalitních podkladů.

 

8.4 Kupující odpovídá za obsah podkladů a jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy České republiky a/nebo s obecnou morálkou a odpovídá za jakoukoli škodu, která by mohla být způsobena třetím osobám v souvislosti s použitím produktů.

 

8.5 V případě, že prodávající zjistí při zpracování objednávky, že dodaný obsah podkladů je hanlivý, případně v rozporu s morálními a etickými názory prodávajícího, nebo obecně závaznými právními předpisy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, doručením písemného oznámení o stornování potvrzení objednávky emaile. Kupujícímu nevzniká nárok na žádnou náhradu, kromě nároku na vrácení již zaplacené kupní ceny.

 

8.6 Prodávající poskytuje záruku na dodané produkty v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí produktu ze strany kupujícího. V případě kupujících – podnikatelských subjektů se na odpovědnost za poškození produktu a na podmínky poskytnutí záruky vztahují ustanovení Obchodního zákoníku.

 

8.7 V případě vrácení produktu s vadou, která vyšla najevo až po jeho převzetí, a která nebyla zřejmá a zjistitelná při běžné kontrole při převzetí, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídající povaze a rozsahu vady nebo vrácení kupní ceny. Jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má kupující nárok odstoupit od smlouvy. Po dohodě smluvních stran může být poškozený produkt nahrazen i novým produktem. Poškozené zboží musí být kompletní.

 

8.8 Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci na produkt v záruční době, a to bezodkladně poté, co se o poškození produktu dozvěděl, zasláním písemné reklamace na adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

8.9 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a kupujícího písemně (elektronicky, poštou) vyrozumět o výsledku vyřízení reklamace do 30 dnů ode dne přijetí písemné reklamace.

 

8.10 Postupy upravené v tomto článku se přiměřeně vztahují i ​​na podání stížnosti nebo podnětu ze strany kupujícího.

 

 1. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


Prodávající je oprávněn kupujícího informovat emailem a telefonicky o nových nabídkách a dalších obchodních sděleních. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, případně změnit uchovávané údaje zasláním požadavku na emailovou adresu prodávajícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat podnikatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

Znění VOP je účinné od 01.01.2022

Ochrana osobních údajů
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

V súvislosti s aktivitami online predaja spoločnosť Green 100 Trade Kft. Zaobchádza sa s nimi iba s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na účel spracúvania údajov a sú na tento účel vhodné. Spracúva osobné údaje iba v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Prevádzkovateľ chráni osobné údaje registrovaných používateľov spravovaných vo webovom obchode všetkými očakávanými spôsobmi.

Adresa prevádzkovateľa: 4150 Püspökladány, Táncsics u. 27., Maďarská republika

Kontakt na zodpovednú osobu: zivehybridneploty@gmail.com

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1.    Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

•    plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

•    oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

•    Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Zainteresované strany: registrovaní používatelia / postupy / zákazníci.

Rozsah spravovaných údajov: údaje poskytnuté registrovanými užívateľmi pri registrácii, potrebné na splnenie objednávky:

Názov,

Kontakt (telefón, e-mail),

Adresa dodania,

Fakturačná adresa

Účel zhromažďovania údajov: plnenie objednávok a fakturácia.

Totožnosť potenciálnych správcov údajov oprávnených na prístup k údajom:

Zamestnanci obchodu a špedície spoločnosti Green 100 Trade Kft.

V prípade externého dodávateľa aj jeho meno a podrobnosti.

Trvanie správy údajov: osobné údaje uložené elektronicky budú vymazané do 365 dní od splnenia objednávky.

Zákazník o to môže požiadať správcu údajov

informácie o spracúvaní vašich osobných údajov,

oprava vašich osobných údajov,

vymazanie alebo blokovanie vašich osobných údajov.

Ak ste už predtým zadali objednávku, k objednávke sú priložené platné údaje v čase odoslania. Môžete požiadať o informácie, úpravu alebo vymazanie svojich osobných údajov týkajúcich sa objednávky osobne, telefonicky alebo e-mailom od prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ poskytne informácie v zrozumiteľnej forme písomne ​​na žiadosť registrovaného používateľa čo najskôr po podaní žiadosti, najneskôr však do 10 dní. Ak registrovaný užívateľ zistí, že žiadosť je oprávnená, okamžite urobí kroky na opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov.

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

Európsky rámec:

 1. Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
 2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

 

Národná legislatíva:

 1. Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.) zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.